Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów
i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu